Palác Ericsson, Praha 1 | publikované: 1.december, 1995


Rekon­štruk­cia Palá­cu Erics­son, Pra­ha 1
Kar­lo­va ul.27, Pra­ha 1
inves­tor: Per­pe­tum, a.s.
Spo­lu­prá­ca s Jes­ti­co+ Whi­les
spo­lu­au­to­ri: R.Collingwood, R.James
rea­li­zá­cia 1995