Václavské náměstí č.57, Praha 1 | publikované: 1.december, 1995

Václavské náměstí č.57, Praha 1
Vác­lav­ské námes­tie č.57, Pra­ha 1
inves­tor: Squ­ire, San­ders and Dem­psey
Spo­lu­prá­ca s Col­lin­gwo­od and Par­tners, Pra­ha
spo­lu­au­to­ri: R.Collingwood, M.Frecer, R.James
rea­li­zá­cia 1995
Rekon­štruk­cia objek­tu Vác­lav­ské námes­tie č.57, Pra­ha 1