Jazyková škola London School, Praha 2 | publikované: 1.december, 1998


Lon­don Scho­ol
Fran­cúz­ska 30, Pra­ha 2
inves­tor: Lon­don Scho­ol of Modern Lan­gu­ages
spo­lu­prá­ca s Jestico+Whiles
spo­lu­au­tor: R.Collingwood
rea­li­zá­cia 1998