Malé náměstí č.456, Praha 1 | publikované: 1.december, 1998


Rekon­štruk­cia súbo­ru Malé nám.č.456, Kar­lo­va ul.č.455, Pra­ha 1
Kar­lo­va ul.455, Pra­ha 1
inves­tor: Flow East Rea­li­ty, a.s.
Spo­lu­prá­ca s Col­lin­gwo­od & Par­tners
spo­lu­au­to­ri: R.Collingwood, I.Brian, H.Kunssbergerová, L.D´.Agostino
rea­li­zá­cia 1998