Obchodné centrum Optima, Košice | publikované: 1.december, 2001


Obchod­né cen­trum OPTIMA Koši­ce
inves­tor: TKD Deve­lop­ment, Ahold
spo­lu­prá­ca s Aukett Euro­pe
spo­lu­au­to­ri: P.Philips, M.Frecer, L.Marques, J.Kostrian
rea­li­zá­cia 2001