Základná škola Wolkerova, Praha 6 | publikované: 1.december, 2003


Štú­dia dostav­by objek­tu telo­cvič­ne Základ­nej ško­ly Wol­ke­ro­va, Pra­ha 6
inves­tor: BISP, Pra­ha
štú­dia 2003