Ambasáda SR, Praha | publikované: 1.december, 2004


Amba­sá­da SR, Pra­ha
spo­lu­au­to­ri: Ján Kos­trian, Sta­ni­slav Krč­má­rik
súťaž 2004