Dominikánsky dvor, Praha | publikované: 12.december, 2005


Ove­ro­va­cia štú­dia využi­tia his­to­ric­ké­ho kom­ple­xu pre výstav­bu sociál­ne­ho zaria­de­nia
inves­tor: Měst­ská část Pra­ha 4
štú­dia: 2005