Rodinný dom, Žilina | publikované: 1.december, 2005


Rekon­štruk­cia a dostav­ba rado­vé­ho rodin­né­ho domu Žili­na
inves­tor: súkrom­ná oso­ba
spo­lu­au­tor: J.Kostrian
štú­dia 2005