Školský areál Kunratice, Praha 4 | publikované: 1.december, 2005


Roz­ší­re­nie a dostav­ba rozo­sta­va­né­ho škol­ské­ho are­álu, Kun­ra­ti­ce Pra­ha 4
inves­tor: Bri­tish Inter­na­ti­onal Scho­ol of Pra­que
štú­dia 2005
autor pôvod­nej stav­by: arch.L.Machová