Vilémova dvorana, Olomouc | publikované: 1.december, 2005


Štú­dia kom­plex­nej rekon­štruk­cie are­álu Vilé­mo­vej dvo­ra­ny v Olo­mou­ci
inves­tor: Vlta­va Tra­de s.r.o.
štú­dia 2005