Gymnázium Gelnica | publikované: 1.december, 2006


Kom­plex­ná rekon­štruk­cia a dostav­ba are­álu Gym­ná­zia v Gel­ni­ci
inves­tor: KSK
rea­li­zá­cia 2006