Hospic Hudečkova, Praha 4 | publikované: 1.december, 2006


Ove­ro­va­cia štú­dia hos­pi­co­vé­ho zaria­de­nia Pra­ha 4
inves­tor: Měst­ská část Pra­ha 4
štú­dia: 2006