Hospic Malovická, Praha 4 | publikované: 4.december, 2007

Hospic Malovická, Praha 4
Ove­ro­va­cia štú­dia hos­pi­co­vé­ho zaria­de­nia Pra­ha 4
inves­tor: Měst­ská část Pra­ha 4
spo­lu­au­tor: Ján Kos­trian
štú­dia: 2007