Kaštiel Barca, Košice | publikované: 1.december, 2007


Štú­dia kom­plex­nej rekon­štruk­cie are­álu kaš­tie­la v Bar­ci
inves­tor: súkrom­ná oso­ba
ove­ro­va­cia štú­dia 2007