Rezidencia Nad Devínskou cestou Bratislava | publikované: 1.december, 2007


Rezi­den­cia Nad Devín­skou ces­tou Bra­ti­sla­va
Špor­to­vo-obyt­ný kom­plex, Dlhé die­ly IV, Bra­ti­sla­va
spo­lu­au­tor: arch.Ján Kos­trian
inves­tor: Tina­ma, s.r.o.
štú­dia: 2007