Umiestnenie zariadení športu Košice | publikované: 1.december, 2007


Ove­ro­va­cia štú­dia využi­tia troch loka­lít pre špor­to­vé fun­kcie, Koši­ce, 2007
spo­lu­au­tor: arch.J.Kostrian
inves­tor: Mes­to Koši­ce
štú­dia 2007