Základná škola Křesomyslova, Praha 4 | publikované: 1.december, 2007


Štú­dia kom­plex­nej rekon­štruk­cie a dostav­by are­álu Základ­nej ško­ly Kře­so­my­slo­va uli­ca, Pra­ha 4,
inves­tor: Měst­ská část Pra­ha 4
štú­dia 2006-07