Kaštiel Jaklovce | publikované: 1.december, 2008


Kom­plex­ná rekon­štruk­cia are­álu a objek­tu Kaš­tie­la v Jak­lov­ciach
inves­tor: ObÚ Jak­lov­ce
štú­dia, pro­jekt 2008