Kopa-Girbeš, Košice | publikované: 1.december, 2008


Ove­ro­va­cia urba­nis­tic­ká štú­dia využi­tia roz­vo­jo­vé­ho úze­mia Kopa-Gir­beš, Koši­ce 2008
spo­lu­au­tor: arch.J.Kostrian
inves­tor: Mes­to Koši­ce
štú­dia 2008