Obslužný areál FNLP, Košice | publikované: 15.december, 2009

Obslužný areál FNLP, Košice
Urba­nis­tic­ká štú­dia pre­stav­by úze­mia obsluž­né­ho are­álu FNLP na Ipeľ­skej uli­ci v Koši­ciach
spo­lu­au­tor: arch.J.Kostrian
obsa­rá­va­teľ: ÚHA Koši­ce
štú­dia 2009