Obnova striech a krovov Kostola sv.Petra z Alkantary, Okoličné | publikované: 5.november, 2010

Kostol sv.Petra z Alkantary, Okoličné

Obno­va striech a kro­vov kos­to­la sv.Petra z Alkan­ta­ry v Oko­lič­nom.
His­to­ric­ký krov kos­to­la kláš­tor­né­ho kom­ple­xu fra­niš­ká­nov bol vysta­va­ný medzi rok­mi 1496–1499. Prá­ce na obno­ve stre­chy boli ukon­če­né v roku 2011.