Polyfunkčný objekt, Košice | publikované: 7.november, 2010

Polyfunkčný objekt, Košice
Návrh novo­stav­by poly­funkč­né­ho objek­tu v Koši­ciach – štú­dia, pro­jekt na územ­né kona­nie,
Spo­lu­au­tor: J.Kostrian
Pro­jekt nad­vä­zu­je na spra­co­va­nú urba­nis­tic­kú štú­diu Obsluž­ný are­ál FLNP Koši­ce.