Kláštor kapucínov, Pezinok | publikované: 10.október, 2011

Rekon­štruk­cia a dostav­ba are­álu kláš­to­ra kapu­cí­nov v Pezin­ku, štú­dia, pro­jekt 1.etapy
spo­lu­prá­ca: Ladi­slav Tká­čik OFM­Cap.
viac: www.projektpezinok.com
V are­áli bola dokon­če­ná rea­li­zá­cia 1.etapy — obno­va his­to­ric­kých striech a kro­vov.

Pro­jekt novo­stav­by Fra­tiš­kán­ske­ho inšti­tú­tu bol lega­li­zo­va­ný v územ­nom kona­ní.

Inves­tor upus­til od jeho rea­li­zá­cie.