Školský areál Kamýk, Praha 12 | publikované: 1.október, 2011


Štú­dia dostav­by škol­ské­ho ará­lu pre potre­by medzi­ná­rod­nej ško­ly
inves­tor: The Pra­gue Bri­tisch Scho­ol
štú­dia úprav are­álu, 2007–2008, rea­li­zá­cia 4.etapy, 09/2011

cof

rhdr