Múzeum L. Mattyaszovského, Okoličné | publikované: 20.november, 2011


Rea­li­zá­cia múzea v are­áli Kláš­to­ra fran­tiš­ká­nov v Oko­lič­nom obsa­hu­jú­ca okrem zria­de­nia expo­zí­cie sak­rál­ne­ho ume­nia i sprí­stup­ne­nie kláš­tor­nej chod­by z pries­to­ru hlav­nej lode Kos­to­la sv.Petra z Alkan­ta­ry pro­stred­níc­tvom obno­ve­nia odkry­té­ho pôvod­né­ho vstu­pu do lode kos­to­la. /foto:Jožo J. Jarošík/

Rea­li­zá­cia bola oce­ne­ná výroč­nou cenou revue Pamiat­ky a múzeá za rok 2011 v kate­gó­rii expo­zí­cia a bola nomi­no­va­ná na cenu ARCH 2012.