Kláštor kapucínov, Bratislava | publikované: 3.jún, 2012


Ove­ro­va­cia štú­dia dostav­by are­álu Kláš­to­ra kapu­cí­nov v Bra­ti­sla­ve

spo­lu­au­tor: arch.J.Kostrian