rekonštrukcia objektu rudnayovo námestie 3, bratislava | publikované: 22.apríl, 2014

rud01

Návrh sta­veb­ných úprav his­to­ric­ké­ho objek­tu na Rud­na­y­o­vom námes­tí č.3 v Bra­ti­sla­ve a jeho adap­tá­cia na expo­zič­ný pries­tor.

Štú­dia 2013, pro­jekt na územ­né roz­hod­nu­tie 2013/2014