bytový dom-30bj, ulica družby, banská bystrica | publikované: 30.december, 2018

Novo­stav­ba byto­vé­ho domu na uli­ci Druž­by v Ban­skej Bys­tri­ci

/štúdia 2008, pro­jekt 2009, rea­li­zá­cia 2014/
spo­lu­au­tor: J.Kostrian

Deve­lo­per: BÝVANIE na DRUŽBY, s.r.o.
Pro­jekt kolau­do­va­ný v 11/2014

Foto: Jozef Jaro­šík