autocentrum barca, košice | publikované: 9.september, 2019

Are­ál Auto­cen­tra Bar­ca, Koši­ce — sta­veb­né úpra­vy

Inves­tor: Auto Gáb­riel, s.r.o. Koši­ce

Štú­dia 2019, vo výstav­be