Kaplnka sv.Anny, Dóm sv.Martina Bratislava | publikované: 15.september, 2019

Rekon­štruk­cia inte­ri­é­ru Kapl­n­ky sv.Anny

Spo­lu­prá­ca: Ján Kos­trian, Pavol Miko­laj

3D mode­lo­va­nie: Sta­ni­slav Kraj­ňák

Rea­li­zá­cia : 2016

Foto: Jozef Jaro­šík