pbis, praha | publikované: 10.september, 2019

 

Ove­ro­va­cie štú­die dosta­vieb škol­ských are­álov

Pra­gue Bri­tish Inter­na­ti­onal Scho­ol — Nort Anglia Edu­ca­ti­on

/areál  Kamýk, are­ál Libuš, are­ál Vlastina/

štú­die  2018–2019