štúdio trenčín | publikované: 14.september, 2019

Novo­stav­ba mul­ti­funkč­né­ho kul­túr­ne­ho objek­tu

Inves­tor: Tren­čian­ska Kul­túr­na Jed­no­ta o.z.

Spo­lu­au­to­ri :   Ján Kos­trian, Nor­bert Gáf­rik

štú­dia 2018, pro­jekt na úr 2019