rekonštrukcia a dostavba dvorných traktov historického súboru špitálska, bratislava | publikované: 25.máj, 2020

Rekon­štruk­cia a dostav­ba dvor­ných trak­tov his­to­ric­ké­ho súbo­ru Špi­tál­ska uli­ca, Bra­ti­sla­va

/realizácia 2019/

bty