• pred­sta­ve­nie spo­loč­nos­ti
G-ATELIÉR je archi­tek­to­nic­ká kan­ce­lá­ria, zalo­že­ná ing.arch.Júliusom Rybá­kom (1962), zaobe­ra­jú­ca sa celým roz­sa­hom archi­tek­to­nic­ko-urba­nis­tic­kých slu­žieb od spra­co­va­nia návrhov roz­vo­jo­vých záme­rov v kon­krét­nych úze­miach cez spra­co­va­nie archi­tek­to­nic­kých štú­dií sta­vieb až po návrhy ich inte­ri­é­rov. Okrem pro­jekč­nej čin­nos­ti zabez­pe­ču­je­me i lega­li­zá­ciu sta­vieb, zastu­pu­je­me kon­krét­nych inves­to­rov a posky­tu­je­me pora­den­skú čin­nosť v pred­met­nom obo­re. Samos­tat­nou čas­ťou náš­ho port­fó­lia sú prá­ce veno­va­né obno­ve his­to­ric­kých sta­vieb a súbo­rov. Svo­je služ­by posky­tu­je­me v rám­ci Slo­ven­skej a Čes­kej repub­li­ky, kde sme rea­li­zo­va­li via­ce­ro pro­jek­tov samos­tat­ne i ako súčasť medzi­ná­rod­ných tímov.

G-ATELIÉR dlho­do­bo spo­lu­pra­cu­je s tímom auto­ri­zo­va­ných pro­jek­tan­tov vo všet­kých dot­knu­tých pro­fe­siách.

• his­tó­ria
1991 — zalo­že­nie ate­li­é­ru
1993–1996 — spo­lu­prá­ca s Jestico+Whiles Archi­tects
1994 — auto­ri­zá­cia SKA
1995 — auto­ri­zá­cia ČKA
1995–1997 — spo­lu­prá­ca s ate­li­é­rom Arko­na Koši­ce
1996–1998 — spo­lu­prá­ca s Col­lin­gwo­od and Par­tners, Pra­ha
2001–2005 — spo­lu­prá­ca s Aukett Euro­pe
2006–2009 — spo­lu­prá­ca s Aukett Fitz­roy Robin­son
2007 — trans­for­má­cia ate­li­é­ru na s.r.o.

2017 — pre­sťa­ho­va­nie ate­li­é­ru do Košíc, Flo­rián­ska 17, začia­tok spo­lu­prá­ce s pro­ARP, s.r.o.