Ate­li­ér spon­zo­ru­je rea­li­zá­ciu príp­rav­ných výskum­ných prác pre reštau­rá­tor­skú obno­vu kamen­né­ho
baro­ko­vé­ho por­tá­lu kos­to­la Nane­bov­za­tia Pan­ny Márie v Gel­ni­ci